تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تست بسته بندی و پک|تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تست بسته بندی و پک

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تست بسته بندی و پک

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تست بسته بندی و پک

 

1. دستگاه تست عبور بخار آب

2. دستگاه تست عبور گاز

3. دستگاه تست دوخت و درز

4. دستگاه تست ضریب اصطحکاک

5. دستگاه تست پارگی( المندروف )

6. دستگاه ضربه فیلم اتوماتیک

7. دستگاه تست نشت بسته بندی

8. دستگاه تست وکیوم بسته بندی

9. دستگاه تست شرینک

10. دستگاه تست ترکیدگی مولن

11. دستگاه تست سقوط

12. دستگاه تست ترکیدگی بطری

13. تورک متر

14. دستگاه تست فشار