تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تست پلیمر و لاستیک و پلاستیک|تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تست پلیمر و لاستیک و پلاستیک

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تست پلیمر و لاستیک و پلاستیک

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تست پلیمر و لاستیک و پلاستیک

 

1. دستگاه شاخص جریان مذاب MFI

2. دستگاه شاخص جریان مذاب MVR

3. دستگاه ایزورد - چارپی

4. دستگاه وی کات

5. دستگاه تست سایش

6. دستگاه تست جوش پروفیل

7. دستگاه تست سفتی حلقوی لوله

8. دستگاه تست ضربه لوله اتوماتیک

9. دستگاه تست فشار و کشش و خمش

10. کپیلاری رئومتر

11. دستگاه ESCR

12. تانسیومتر کشش سطحی

13. DSC/TGA

14. جذب اتمی

15. FTIR

16. آنالیزور لاستیک

17. دستگاه رزیلیانس (جهندگی)

18. دستگاه سختی سنج

19. دستگاه تست خستگی لاستیک

20. دستگاه تست سایش لاستیک