تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات تولید نوشابه، آب معدنی و نوشیدنی ها و شربت|تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات تولید نوشابه، آب معدنی و نوشیدنی ها و شربت

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات تولید نوشابه، آب معدنی و نوشیدنی ها و شربت

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

 

 

تجهیزات ازمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تولید نوشابه ، آب معدنی و نوشیدنیها و شربت

 

1. گاز سنج نوشابه

2. رنگ سنج نوشیدنی ها

3. کدورت سنج

4. رفراکتومتر

5. پلاریمتر

6. PH متر

7. EC متر و TDS متر

8. ویسکوزیمتر