تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی|تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی

 

1. دستگاه تست نقطه ذوب Melting Point

2. دستگاه تست نقطه انجماد Freezing Point

3. دستگاه تست نقطه اشتعال Flash Point

4. رنگ سنج مواد نفتی پتروشیمی

5. سانتریفیوژ

6. دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام

7. ویسکوزیمتر و حمام ویسکوزیته

8. دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته در سرما

9. بن ماری (حمام سیرکولاسیون )

10. دستگاه تعیین نقطه آنیلین

11. دستگاه تعیین نقطه ابری شدن

12. تقطیر اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

13. اسپکتروفتومتر

14. مادون قرمز FITR

15. جذب اتمی (اتمیک ابزربشن)

16. کروماتوگراف گاز GC

17. کروماتوگراف مایع HPLC

18. تانسیومتر

19. پتانسیومتر

20. کارل فیشر (تیتراتور)

21. ترمومتر ASTM

22. هیدرومتر نفتی