تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات تولید روغن خوراکی، کره و فراورده ها|تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات تولید روغن خوراکی، کره و فراورده ها

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات تولید روغن خوراکی، کره و فراورده ها

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

جهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کارخانجات تولید روغن خوراکی ،کره و فراورده ها

 

1. ویسکوزیمتر

2. دستگاه نقطه ذوب

3. رفراکتومتر

4. رنسیمت

5. رنگ سنج مخصوص روغن

6. NMR

7. بن ماری جوش

8. آون

9. انکوباتور

10. اتوکلاو