منتخبی از پروژه های اجرایی karen lab|منتخبی از پروژه های اجرایی karen lab

منتخبی از پروژه های اجرایی karen lab

تاریخ:۱۳۹۴/۰۹/۱۰

لیست پروزه های اجرایی شرکت کارن پویا نوآور 

           آب و فاضلاب :                                                                                      دانشگاه و مراکز تحقیقاتی 

**آب و فاضلاب استان سهند                                                            ** دانشگاه علوم پزشکی ایران                                ** دانشگاه سراسری بناب

**آب و فاضلاب استان کرج                                                             ** دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی                   ** دانشگاه سراسری یاسوج

**آب و فاضلاب استان اصفهان                                                       ** دانشگاه  آزاد تهران شرق                                     **دانشگاه تهران 

**آب و فاضلاب استان جلفا                                                           **  دانشگاه آزاد تهران غرب                                        ** دانشگاه پردیس بین الملل 

**آب و فاضلاب استان بناب                                                            **دانشگاه اسفراین                                                   **دانشگاه تربیت مدرس 

 

**صنایع ملی مس ایران                                                                 **اداره کل دامپزشکی استان لرستان                       **   پتروشیمی رجال 

 

جهت دریافت لیست کامل پروژه های اجرایی با شرکت کارن پویا نوآور تماس حاصل فرمایید