دستگاههای آزمایشگاهی|آسیابهای آزمایشگاهی آسیابهای کمپانی IKA المان: آسیاب A11 basic آسیاب M20 آسیاب 1 آسیاب 2 هموژنایزر لیست محصولات موجود: هموژنایزر بافت Ultra-turax ( PDF1) هموژنایزر 1/0 لیتری T 10 basic( PDF2) هموژنایزر 1/5 لیتری T 18 basic(PDF3) هموژنایزر 1/5 لیتری دیجیتالی T18 digital(PDF4) هموژنایزر 2 لیتری T25 digital (PDF 5) هات پلیت هات پلیت مگنت آنالوگ RH basic 2 هات پلیت مگنت دیجیتالی RCT basic هات پلیت دیجیتالی با سنسور RET controll هات پلیت سرامیکی سایز کوچک C-mag Hs4 هات پلیت سرامیکی سایز متوسط C-mag Hs7 هات پلیت سرامیکی سایز بزرگ C-mag Hs10 هات پلیت 5 خانه RT 5 power شیکر شیکر اربیتالی IKA آلمان شیکر اربیتالی 2/5 کیلیویی آنالوگ ، Ks130basic شیکر اربیتالی 2/5 کیلیویی دیجیتالی ، Ks130 control شیکر اربیتالی 7/5 کیلیویی آنالوگ ، Ks260basic شیکر اربیتالی 7/5 کیلیویی دیجیتالی ، Ks260 control شیکر اربیتالی 15 کیلیویی دیجیتالی ، Ks501 control شیکر لوله MS 3 basic شکر لوله MS3 digital ورتکس لوله Jenus شیکر انکوباتور رومیزی KS4000 ic
دستگاههای آزمایشگاهی