محصولات » دستگاهای آزمایشگاهی » IKA


 •  

  هموژنایزر بافت Ultra-turax

  هموژنایزر  T 10 basic

  هموژنایزر T 18 basic

  هموژنایزر T 50 basic

  هموژنایزر  دیجیتالی T18 digital

  هموژنایزرT25 digital

   
 • هات پلیت

  هات پلیت مگنت آنالوگ RH basic 2 
  هات پلیت مگنت دیجیتالی RCT basic 
  هات پلیت دیجیتالی با سنسور RET controll
  هات پلیت سرامیکی سایز کوچک C-mag Hs4
  هات پلیت سرامیکی سایز متوسط C-mag Hs7
  هات پلیت سرامیکی سایز بزرگ C-mag Hs10
  هات پلیت 5 خانه RT 5 power

   
 • شیکر

  شیکر اربیتالی IKA آلمان
  شیکر اربیتالی 2/5 کیلیویی آنالوگ ، Ks130basic
  شیکر اربیتالی 2/5 کیلیویی دیجیتالی ، Ks130 control
  شیکر اربیتالی 7/5 کیلیویی آنالوگ ، Ks260basic
  شیکر اربیتالی 7/5 کیلیویی دیجیتالی ، Ks260 control
  شیکر اربیتالی 15 کیلیویی دیجیتالی ، Ks501 control
  شیکر لوله MS 3 basic
  شکر لوله MS3 digital
  ورتکس لوله Jenus
  شیکر انکوباتور رومیزی KS4000 ic