IKA|آسیابهای آزمایشگاهی آسیابهای کمپانی IKA المان آسیاب A11 basic آسیاب M20 آسیاب آسیاب 2 هموژنایزر هموژنایزر بافت Ultra-turax هموژنایزر 1/0 لیتری T 10 basicهموژنایزر 1/5 لیتری T 18 basic(PDF3)هموژنایزر 1/5 لیتری دیجیتالی T18 digital هموژنایزر 2 لیتری T25 digital هات پلیتهات پلیت مگنت آنالوگ RH basic 2 هات پلیت مگنت دیجیتالی RCT basic هات پلیت دیجیتالی با سنسور RET controllهات پلیت سرامیکی سایز کوچک C-mag Hs4هات پلیت سرامیکی سایز متوسط C-mag Hs7هات پلیت سرامیکی سایز بزرگ C-mag Hs10هات پلیت 5 خانه RT 5 powerشیکرشیکر اربیتالی IKA آلمانشیکر اربیتالی 2/5 کیلیویی آنالوگ ، Ks130basicشیکر اربیتالی 2/5 کیلیویی دیجیتالی ، Ks130 controlشیکر اربیتالی 7/5 کیلیویی آنالوگ ، Ks260basicشیکر اربیتالی 7/5 کیلیویی دیجیتالی ، Ks260 controlشیکر اربیتالی 15 کیلیویی دیجیتالی ، Ks501 controlشیکر لوله MS 3 basicشکر لوله MS3 digitalورتکس لوله Jenusشیکر انکوباتور رومیزی KS4000 ic
محصولات » دستگاهای آزمایشگاهی » IKA


 •  

  هموژنایزر بافت Ultra-turax

  هموژنایزر  T 10 basic

  هموژنایزر T 18 basic

  هموژنایزر T 50 basic

  هموژنایزر  دیجیتالی T18 digital

  هموژنایزرT25 digital

   
 • هات پلیت

  هات پلیت مگنت آنالوگ RH basic 2 
  هات پلیت مگنت دیجیتالی RCT basic 
  هات پلیت دیجیتالی با سنسور RET controll
  هات پلیت سرامیکی سایز کوچک C-mag Hs4
  هات پلیت سرامیکی سایز متوسط C-mag Hs7
  هات پلیت سرامیکی سایز بزرگ C-mag Hs10
  هات پلیت 5 خانه RT 5 power

   
 • شیکر

  شیکر اربیتالی IKA آلمان
  شیکر اربیتالی 2/5 کیلیویی آنالوگ ، Ks130basic
  شیکر اربیتالی 2/5 کیلیویی دیجیتالی ، Ks130 control
  شیکر اربیتالی 7/5 کیلیویی آنالوگ ، Ks260basic
  شیکر اربیتالی 7/5 کیلیویی دیجیتالی ، Ks260 control
  شیکر اربیتالی 15 کیلیویی دیجیتالی ، Ks501 control
  شیکر لوله MS 3 basic
  شکر لوله MS3 digital
  ورتکس لوله Jenus
  شیکر انکوباتور رومیزی KS4000 ic