محصولات » دستگاهای آزمایشگاهی » Memmert

 • آون 53 لیتری 220 درجه UNB 400

  آون 53 لیتری 250 درجه فن دار الکتروستاتیک UFE400

  آون 53 لیتری 300 درجه UN55

   آون 108لیتری 220 درجه UNB 500

  آون 108 لیتری 220 درجه فن دار UFB 500

  آون 108 لیتری 250 درجه فن دار الکتروستاتیک UFE500

  آون 108 لیتری 300 درجه UN110

   آون 256 لیتری 250 درجه فن دار الکتروستاتیک UFE600

  آون خلا 29 لیتری VO 200

  آون خلا 49 لیتری VO 400

   

   
 • انکوباتور

  انکوباتور 53 لیتری تمام استیل INB300

  انکوباتور 53 لیتری تمام استیل INB400

  انکوباتور 53 لیتری تمام استیل قابل اتصال به کامپیوتر INE 400

  انکوباتور 108 لیتری تمام استیل INB 500

  انکوباتور 256 لیتری تمام استیل قابل اتصال به کامپیوتر INE 600

  انکوباتور 55 لیتری قابل اتصال به کامپیوتر سری جدید IN55

  انکوباتور 55 لیتری قابل اتصال به کامپیوتر سری جدید IN110

   
   
 • بن ماری یا حمام آب

  حمام Memmert المان
  حمام آب 10 لیتری WNB 10
  حمام آب 14 لیتری WNB 14
  حمام آب 22 لیتری WNB 22
  حمام آب 29 لیتری WNB 29
  حمام آب 14 لیتری WNE 14
  حمام آب 22 لیتری WNE 22
  حمام آب 29 لیتری WNE 29

  حمام روغن Memmert المان
  حمام روغن 10 لیتری ONE10
  حمام روغن 1410 لیتری ONE14