محصولات » دستگاهای آزمایشگاهی » GFL

. انکوباتور شیکرهای (3031،3032)
2. شیکرهای اربیتالی (3005،3015،3019)
3. آب مقطر گیر های دو بار تقطیر (2104،2108)
4. آب مقطر گیر های یک بار تقطیر(2001/4،2004،2008،2012)
5. شیکر های لرزشی (3006،3016)
6. ترمولب(Termolab) (1070)
7. بن ماری شیکرهای (1083،1086)
8. بن ماری تبخیری(1023)
9. بن ماری انکوباتور(Incubation/Inactivation Baths ) (1002،1003،1005،1008،1013