محصولات » دستگاهای آزمایشگاهی » AZ


PH متر قلمی
PH متر مخصوص مواد جامد –
PH متر رومیزی
ORP متر پرتابل
ORP/PH متر
الکترود PH متر
الکترود کنداکتیومتر
الکترود آب مقطر
الکترود ORP
پایه الکترود
بافر 4
بافر 7
بافر 10
مولتی متر رومیزی
مولتی متر پرتابل
کندانکتیومتر
EC متر
اکسیژن متر
ORP متر قلمی  
الکترود اکسیژن متر
دیتا لاگر دما
Datalogger دما
دیتا لاگر دما و رطوبت
Datalogger دما و رطوبت
دیتا لاگر دما و رطوبت برای یک محیط
Datalogger دما و رطوبت برای یک محیط
دیتا لاگر دما و رطوبت برای دو محیط
Datalogger دما و رطوبت برای دو محیط
ترمومتر
ترمومتر لیزری
ترمومتر قلمی
ترمو هیدرومتر
Co متر قلمی
COD متر پرتابل
آنالیزر CO و CO2
آب مقطر گیری
دیونایزر
کوره الکتریکی
آون
آون خلا
انکوباتور
انکوباتور یخچالدار
شیکر انکوباتور
بن ماری